Algemene voorwaarden

Aanmeldingen
Annuleringsvoorwaarden
Overige voorwaarden

Aanmeldingen
Aanmeldingen kunnen per e-mail of per telefoon plaatsvinden en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvraag per e-mail of door de aanmelding per telefoon.
Prijzen zijn in euro's en inclusief de wettelijke BTW voor zover BTW is vereist. Alle trainings- opleidings- en sessietarieven zijn bedoeld voor particulieren en kleine zelfstandige ondernemers. Voor overige bedrijven, instellingen, etc. geldt een bedrijventoeslag van 50%, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling

Betaling van een training dient direct contant of per omgaande per bank/giro te geschieden, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een training op rekening van Dolfijnleven te zijn bijgeschreven met vermelding van je naam, het factuurnummer en omschrijving van de training, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.
Indien de training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.
Een sessie of individuele coaching dient contant te worden voldaan. Indien expliciet is overeengekomen het verschuldigde bedrag over te maken per bank/giro, dient de rekening of factuur per omgaande te worden voldaan.

Naar boven

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden voor eendaagse workshops en voor tweedaagse workshops Annuleer je meer dan 14 dagen voor de start van de workshop, dan krijg je het cursusgeld minus 25 annuleringskosten teruggestort. Annuleer je minder dan 14 dagen voor de aanvang van de workshop dan ben je het hele cursusbedrag verschuldigd, tenzij je voor een plaatsvervanger zorgt.

Annuleringsvoorwaarden voor de intensieve driedaagse / vijfdaagse
Annuleer je meer dan 30 dagen voor het begin van de workshop, dan ben je 50 administratiekosten verschuldigd. Annuleer je minder dan 30 dagen voor de aanvang van de workshop, dan ben je het totale cursusgeld verschuldigd, minus de kosten voor de voeding. Vind je echter iemand die jouw plaats inneemt, dan betaal je 50 wijzigingskosten extra. Annuleringsvoorwaarden voor individuele consulten.
Annuleer je binnen 48 uur voor de sessie, dan betaal je een uur.
Voor die tijd is annuleren kosteloos.

Naar boven

Aansprakelijkheid

Dolfijnleven is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de training of sessie met de opgedane kennis doet.

Auteursrecht

Zonder schriftelijke toestemming van Marianne Romboutsis het niet toegestaan het trainings-materiaal en/of verstrekte documentatie te verveelvuldigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van deelnemer gebruikt worden. Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens trainingen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Marianne Rombouts.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar en van de mededeelnemers hebben verkregen.

Bijzondere bepalingen

Opdrachtgever verklaart dat tijdens deelname aan een training opdrachtgever/deelnemer in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, door Dolfijnleven haar medewerkers of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan, en voor volledige verantwoording van, de deelnemer.
Dolfijnleven werkt niet met opdrachtgevers/deelnemers die gebruik maken van: overmatig alcohol, drugs en/of psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij de training of sessie onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt. De opdrachtgever/deelnemer dient van tevoren te melden dat zo'n reactie mogelijk is. Dolfijnleven is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.
Dolfijnleven heeft niet de intentie medische behandelingen te vervangen. Indien je wordt behandeld door een reguliere arts, wordt geadviseerd deze behandelingen gewoon voort te zetten.
Dolfijnleven behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de training uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten onverlet.
Wanneer de deelnemer besluit om tijdens de activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan Marianne Rombouts en is restitutie van het cursusgeld uitgesloten. De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training gehouden wordt.

top